Άξονας Προτεραιότητας: «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π «Νοτίου Αιγαίου». Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή έργου:


Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού, με νέο καταθλιπτικό
αγωγό, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου Φ280 χλστ. Και ονομαστικής πίεσης
32 ατμ., ο όποιος συνδέει το βανοστάσιο του αντλιοστασίου Μυλοποτα με τη δεξαμενή της Χώρας,
συνολικού μήκους 2.218μ. και 178μ. υψομετρικής διαφοράς.
Η Χώρα της Ίου σήμερα υδρεύεται από όμβρια ύδατα τα οποία συλλέγονται στην λιμνοδεξαμενή
Μυλοποτα ονομαστικής χωρητικότητας 215.000κ.μ. Στην τοποθεσία της λιμνοδεξαμενής και στα κατάντη
υπάρχει ταχυδιυλυιστήριο καθαρισμού 2.300 κ.μ καθαρού, ποσίμου νερού την ημέρα για την ύδρευση
των οικισμών της Ίου.
Ο νέος αγωγός έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις σημερινές ανάγκες του πληθυσμού αλλά και τις
μελλοντικές μέχρι το έτος 2031, που είναι η περίοδος σχεδιασμού του έργου.
Το έργο προϋπολογισμού 641.522,99€ (χωρίς ΦΠΑ), δημοπρατήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου στις 7-11-2017 και ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε με μέσο
ποσοστό έκπτωσης 48%. Η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφει στις 20-5-
2018 και ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο έργο στις 11-10-2018, μετά από διακοπή εργασιών λόγω της
θερινής περιόδου.
Το έργο περαιώθηκε στις 10-12-2018 και παραδόθηκε προς χρήση.

 

Share