ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       ΙΟΣ       18-02-2021

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ                                                                                                  Αριθμ. πρωτ.492

Ταχ. Κώδικας : 84 001  Ίος

Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης

Τηλέφωνο : 2286360416

FAX : 2286091228

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

Επωνυμία Δήμος Ιητών- Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου

ΤΚ 84001 Τηλ. 2286360416, Telefax: 2286091228 E-mail: info@dimosios.gr

Αρμόδιος για  πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286360416

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην  ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών στην διεύθυνση http://tya.ios.gr/.

CPV: [45259900-6]-Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων

Σύντομη  Περιγραφή: Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου: εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες μονάδες απευθείας εκτόνωσης θερμότητας αέρα – νερού υψηλών θερμοκρασιών, Εγκατάσταση θερμικού ηλιακού συστήματος, Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους & αντικατάσταση κουφωμάτων

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 174.527,57  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά από Α1η και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  ΣΔΣ  στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η  ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

 Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.814,96 ΕΥΡΩ .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κα τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.

 Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

 Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/03/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές  στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη  της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984

Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από από το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» & από πόρους του Δήμου Ιητών.

Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4,3 της αναλυτικής διακήρυξης.

Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ’ αριθμό 22/2021(ΑΔΑ: ΩΤ6ΟΩΕΠ-0Μ4)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιητών.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Γκίκας Δ. Γκίκας

20180209-TEYD_v1.0

diakiriksi

prometrisi

timologio_meletis

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___150221

ΠΥ

ΠΥ_anek

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΟΣ_01062020 (002)

Share