ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτες για τη νέα λιμενική εγκατάσταση οχληρών- επικίνδυνων φορτίων Αλμυρού Ν. Ίου».

ΣΧΕΤ:   Η με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί “Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών  επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016”

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β ́/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτες για τη νέα λιμενική εγκατάσταση οχληρών- επικίνδυνων φορτίων Αλμυρού Ν. Ίου», προϋπολογισμού 115.876,00€ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ιητών : http://tya.ios.gr,

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιητών

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Share