Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β ́/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Γεωτεχνικές μελέτες για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Ν. Ίου», προϋπολογισμού 74.356,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ιητών : http://tya.ios.gr,

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών &Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στο ισότοπο του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221,παρ.10.

 Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιητών

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

epitropes_geo1

 

Share