Διεξαγωγή Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Ιητών με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς Δευτέρα 28-06-2018 και ώρα 15:00.

Share