eeaypen-GR-Αγγλικό Logo Ελληνικό Logo
Το πρόγραμμα GR02, μέσω του οποίου επιχορηγείται με 610.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π Α.) το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση  και θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού  συστήματος αφαλάτωσης, ταχυδιυλιστηρίου  και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού  Δήμου Ιητών», συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λ.π.
O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2009-2014 αποτελεί ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, πέρα από το ΕΣΠΑ, που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ποικίλα οφέλη στη χώρα μας σε διάφορους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.
Κύριοι στόχοι του ΧΜ ΕΟΧ  2009-2014 είναι:
η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και
Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Δοτριών Χωρών και της Ελλάδας.
Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά πέντε (5) Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων». Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 11.188.000 Ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Διαχειριστής Προγράμματος ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των Ευρωπαϊκών θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.
Στρατηγικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων πόρων της χώρας μας, με σειρά δράσεων που θα επιφέρουν αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπογείων υδάτων), προστασία της βιοποικιλότητας και υιοθέτηση πρακτικών που επιτυγχάνουν την αειφόρο χρήση και διαχείριση των οικονομικά και οικολογικά πολύτιμων υδατικών πόρων.
Το Πρόγραμμα για την ?Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων? και οι δράσεις του συμβάλουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων μας, την ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες.

The GR02 program, funds the project “SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF UPGRADING AND MODERNIZING THE DESALINATION PLANT, THE WATER REFINERY AND QUALITY OF PRODUCTION AND DISTRIBUTION FOR POTABLE WATER FOR IOS MUNICIPALITY” with 610,000.00 Euro (excluding VAT), is co-funded by 85% from the EEA Grants, the period 2009-2014 and 15% by National resources.

 

The European Economic Area (EEA) was established in 1994 January 1994 upon entry into force of an agreement (EEA Agreement) between the three EFTA member states (Iceland, Liechtenstein and Norway – hereinafter the Donor Countries) and the European Union Member States. This agreement, besides free movement of goods, services, people and capital within the EEA Members, covers cooperation in areas such as research, development, education, social policy, environment, etc.

The EEA Grants from 2009 to 2014 is a valuable development tool, besides (National Strategic Reference Framework – NSRF, which offers considerable potential and a variety of benefits to our country in various fields of great social and economic interest.

The main objectives of the EEA Grants 2009-2014 are:

To reduce economic and social disparities in the European Economic Area and

The reinforcement of the relationship between the Donor Countries and Greece.

In November 2011, Greece has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the donor countries for projects in five (5) Program Sections. Under the “Environmental Protection and Management” priority Section, has been agreed the implementation of “Integrated Marine and Freshwater Management” project. The Program’s total public expenditure amounts to 11.188 million Euro, with co-financing rate of 85% from EEA Grants. The project manager has been appointed the Special Coordination Service of Environmental Action (EYSPED) of the Ministry Of Environment, Energy And Climate Change (MOE). The Program aims to contribute to the good environmental status of European marine and inland waters.

Strategic objective of the Program is to improve, monitor and ensure the proper and sustainable management of our country’s freshwater and marine resources, with a series of actions that will result in an increase of the available quantities of good quality water (surface and groundwater), protecting biodiversity and adopting practices which achieve the sustainable use and management of economically and environmentally valuable water resources.

The program for “Integrated Marine and Freshwater Management” and its actions will contribute to awareness effort, to strengthen the principles of sustainable development, the creation of jobs, but also to support social cohesion in areas facing acute environmental problems and economic difficulties.

Share