ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος  Ιητών

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2017 προϋπολογισμού 69.324,74 ευρώ με το Φ.Π.Α.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 2017_ΚΑΥΣΙΜΩΝ_SITE

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιητών

Οδός: Χώρα

Ταχ.Κωδ.: 84001

Τηλ.: 2286360400

Telefax: 2286091228

E-mail: info@dimosios.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 09200000-1
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Ιητών για το έτος  2017.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια  39.760.00  λίτρων πετρελαίου κίνησης 10.550,00 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης  και  2,220  λίτρων  πετρελαίου  θέρμανσης. 

 1. Εναλλακτικές προσφορές : απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών
 2. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: 12 Μήνες
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
 4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου Ιητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12-01-2017 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες
 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 7. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6441 του προϋπολογισμού του Δήμου (υπ’ αριθ. 110/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).
 8. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (tya.ios.gr).

 

 

Ίος  23 Δεκεμβρίου   2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΗΤΩΝ

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Share