Ο Δήμος Ίου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Έτοιμου Σκυροδέματος C16/20 για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Ιητών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/09-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Τεύχος α’ και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α.).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 89/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ:  ΩΩΧΧΩΕΠ-Ν7Ν.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 22-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ίου που βρίσκεται στην Χώρα της Ίου.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιητών,  Τ.Κ. 84001, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών (τηλ. 22863-60416, 22863-60421) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.ios.gr στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Πετρόπουλος

 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7ΗΗ6ΩΕΠ-Ν3Μ_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ_2016_IOS

Share