ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο επί ποινή αποκλεισμού το έντυπο που διανέμεται σφραγισμένο (θεωρημένο) από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ιητών.

Πληροφορίες:

Ναυπλιώτης Αναστάσιος , τηλ. 2286360416 (Δευτέρα έως Παρασκευή , 9:00 – 14:30)

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ , 84001 ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Share