Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνικές μελέτες για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Ν. Ίου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β ́/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει […]

Διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης  μελών επιτροπής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για τις “Μελέτες τοπογραφίας – Τοπογραφικά διαγράμματα Δήμου Ιητών” […]